Telerau ac amodau

1. Cyflwyniad

1.1     Mae’r telerau ac amodau yn rheoli eich defnydd o’n gwefan.

1.2     Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn y telerau ac amodau yn llawn; yn unol a hynny, os ydych yn anghytuno a’r telerau a’r amodau hyn neu unrhyw ran o’r telerau ac amodau hyn, rhaid i chi beidio a defnyddio ein gwefan.

1.3     Os byddwch yn cofrestru gyda ein gwefan, gyflwyno unrhyw ddeunydd ar ein gwefan neu ddefnyddio unrhyw un o’n gwasanaethau gwefan, byddwn yn gofyn i chi gytuno yn unswydd i’r telerau a’r amodau hyn.

1.4     Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis; trwy ddefnyddio ein gwefan neu gytuno i amodau a’r telerau hyn, rydych yn cydsynio i ein defnydd o cwcis, yn unol a thelerau ein polisi preifatrwydd a cwcis.

2. Rhybydd hawlfraint

2.1     Hawlfraint (c) 2015 Cyngor Gwynedd.

2.2     Yn amodol ar ddarpariaethau penodol y telerau ac amodau hyn:

(a)      yr ydym ni, ynghyd a’n trwyddedwyr, yn berchen ar ac yn rheoli’r holl hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill yn ein gwefan a’r deunydd ar ein gwefan; ac

(b)      yr holl hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill yn ein gwefan a’r deunydd ar ein gwefan yn cael eu cadw.

3. Trwydded i ddefnyddio gwefan

3.1     Gallwch:

(a)      cael golwg ar dudalennau oddi ar ein gwefan mewn porwr gwe;

(b)      lawrlwytho tudalennau oddi ar ein gwefan am caching mewn porwr gwe;

(c)      argraffu tudalennau oddi ar ein gwefan;

(ch)    defnyddio ein gwasanaethau gwefan drwy gyfrwng porwr gwe,

yn amodol ar ddarpariaethau eraill y telerau a’r amodau.

3.2     Ac eithrio fel y caniateir yn benodol gan Adran 3.1 neu ddarpariaethau eraill o’r telerau ac amodau hyn, rhaid i chi beidio lawrlwytho unrhyw ddeunydd oddi ar ein gwefan neu gadw unrhyw ddeunydd o’r fath ar eich cyfrifiadur.

3.3     Gallwch ond ddefnyddio ein gwefan ar gyfer eich dibenion personol a busnes eu hunain, a rhaid i chi beidio a defnyddio ein gwefan i unrhyw ddibenion eraill.

3.4     Ac eithrio fel y caniateir gan y telerau a’r amodau hyn, rhaid i chi beidio golygu neu addasu fel arall unrhyw ddeunydd ar ein gwefan.

3.5     Oni bai eich bod yn berchen ar neu’n rheoli hawliau perthnasol yn y deunydd, ni ddylech:

(a)      ailgyhoeddi deunydd oddi ar ein gwefan (gan gynnwys ailgyhoeddi ar wefan arall);

(b)      gwerthu, rhentu neu ddeunydd is-drwydded oddi ar ein gwefan;

(c)      dangos unrhyw ddeunydd oddi ar ein gwefan yn gyhoeddus;

(ch)    atgynhyrchu, dyblygu, copio neu fel arall manteisio deunydd oddi ar ein gwefan at ddiben masnachol; neu

(d)      fe gewch ailddosbaethu

3.6     Er gwaethaf Adran 3.5, efallai y byddwch yn ailddosbarthu ein cylchlythyr mewn print ac ar ffurf electronig i unrhyw berson.

3.7     Rydym yn cadw’r hawl i gyfyngu mynediad i lefydd ar ein gwefan, neu yn wir ein gwefan gyfan, yn ôl ein disgresiwn; rhaid i chi beidio osgoi neu ffordd osgoi, neu geisio osgoi neu ffordd osgoi, unrhyw fesurau cyfyngu gweithredu ar ein gwefan.

4. Defnydd Derbyniol

4.1     Ni ddylech:

(a)      ddefnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd neu gymryd unrhyw gamau sy’n achosi, neu a allai achosi, niwed i’r wefan neu amharu ar y perfformiad, argaeledd neu hwyluso mynediad y wefan;

(b)      ddefnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd sy’n anghyfreithlon, yn anghyfreithol, yn dwyllodrus neu’n niweidiol, neu mewn cysylltiad ag unrhyw bwrpas neu weithgaredd anghyfreithlon, yn anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu’n niweidiol;

(c)      defnyddiwch ein gwefan i gopio, storio, cynnal, trosglwyddo, anfon, defnyddio, cyhoeddi neu ddosbarthu unrhyw ddeunydd sy’n cynnwys (neu yn gysylltiedig a) unrhyw ysbiwedd, firws cyfrifiadurol, ceffyl Trojan, mwydyn, cyfnodydd trawiadau bysell, rootkit neu feladdwel maleisus cyfrifadurol arall;

(ch)    cynnal unrhyw weithgareddau casglu data systematig neu awtomatig (gan gynnwys crafu heb gyfyngiad, cloddio data, echdynnu data a chynaeafu data) ar neu mewn perthynas a’n gwefan heb ein caniatad penodol ysgrifenedig;

(d)      mynediad neu fel arall yn rhyngweithio a’n gwefan gan ddefnyddio unrhyw robot, corryn neu ddulliau eraill awtomataidd;

(dd)    yn torri y cyfarwyddebau a nodir yn y ffeil robots.txt ar gyfer ein gwefan; neu

(e)      defnyddio data a gasglwyd oddi ar ein gwefan am unrhyw weithgaredd marchnata uniongyrchol (gan gynnwys heb gyfyngiad farchnata e-bost, marchnata SMS, telefarchnata a bostio uniongyrchol).

4.2     Rhaid i chi beidio a defnyddio data a gasglwyd oddi ar ein gwefan i gysylltu ag unigolion, cwmnïau neu unigolion neu endidau eraill.

4.3     Rhaid i chi sicrhau bod yr holl wybodaeth a roddwch i ni trwy ein gwefan, neu mewn perthynas a’n gwefan, yn wir, yn gywir, yn gyfredol, yn gyflawn a heb fod yn gamarweiniol.

5. Cofrestru a chyfrifon

5.1     I fod yn gymwys i gael cyfrif ar ein gwefan o dan Adran 5, mae’n rhaid i chi fod o leiaf 18 mlwydd oed ac yn byw yn y Ddeurnas Unedig.

5.2     Gallwch gofrestru ar gyfer cyfrif gyda ein gwefan drwy lenwi a chyflwyno ffurflen gofrestru cyfrif ar ein gwefan, a chlicio ar y ddolen dilysu yn yr e-bost y bydd y wefan yn anfon i chi.

5.3     Rhaid i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig ar unwaith os byddwch yn dod yn ymwybodol o unrhyw ddefnydd heb awdurdod o’ch cyfrif.

5.4     Rhaid i chi beidio a defnyddio cyfrif unrhyw berson arall i gael mynediad at y wefan, oni bai bod gennych ganiatad penodol y person hwnnw i wneud hynny.

6. ID Defnyddiwr a chyfrineiriau

6.1     Os ydych yn cofrestru ar gyfer cyfrif gyda ein gwefan, byddwn yn rhoi i chi / byddwn yn gofyn i chi ddewis enw defnyddiwr a chyfrinair.

6.2     Ni ddylai eich enw defnyddiwr fod yn agored i gamarwain a rhaid iddynt gydymffurfio a’r rheolau cynnwys a nodir yn Adran 9; rhaid i chi beidio a defnyddio eich cyfrif neu enw defnyddiwr ar gyfer neu mewn cysylltiad a dynwared unrhyw berson.

6.3     Rhaid i chi gadw eich cyfrinair yn gyfrinachol.

6.4     Rhaid i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig ar unwaith os byddwch yn dod yn ymwybodol o unrhyw datgelu eich cyfrinair.

6.5     Chi sy’n gyfrifol am unrhyw weithgaredd ar ein gwefan sy’n deillio o unrhyw fethiant i gadw eich cyfrinair yn gyfrinachol, a gall fod yn atebol am unrhyw golledion sy’n deillio o fethiant o’r fath.

7. Diddymu ac atal cyfrif

7.1     Gallwn:

(a)      atal eich cyfrif;

(b)      diddymu eich cyfrif; a / neu

(c)      golygu manylion eich cyfrif,

ar unrhyw adeg yn ôl ein disgresiwn heb rybudd neu esboniad.

7.2     Gallwch ganslo eich cyfrif ar ein gwefan drwy anfon cais ysgrifenedig drwy e-bost i post@prynunlleolgwynedd.co.uk.

8. Eich chynnwys: trwydded

8.1     Yn y telerau ac amodau hyn,mae “eich cynnwys” yn golygu fod pob gwaith a deunyddiau (gan gynnwys heb gyfyngiad testun, graffeg, delweddau, deunydd sain, deunydd fideo, deunydd clyweledol, sgriptiau, meddalwedd a ffeiliau) byddwch yn ei gyflwyno i ni neu ein Gwefan ar gyfer storio neu ei gyhoeddi ar, prosesu gan, neu drosglwyddo drwy ein gwefan.

8.2     Rydych yn rhoi i ni yn fyd-eang, trwydded diwrthdro, di-unigryw, di-freindal i ddefnyddio, atgynhyrchu, storio, addasu, cyhoeddi, cyfieithu a dosbarthu eich cynnwys mewn unrhyw gyfrwng presennol neu yn y dyfodol / atgynhyrchu, storio a chyhoeddi eich cynnwys ar a mewn perthynas a’r wefan hon ac unrhyw wefan olynol / atgynhyrchu, storio a, gyda’ch caniatad penodol, gyhoeddi eich cynnwys ar ac mewn perthynas a’r wefan hon.

8.3     Rydych yn rhoi i ni yr hawl i is-drwydded hawliau trwyddedu o dan Adran 8.2.

8.4     Rydych yn rhoi i ni yr hawl i ddwyn achos am dresmasu ar yr hawliau a drwyddedwyd o dan Adran 8.2.

8.5     Rydych drwy hyn yn ildio eich holl hawliau moesol yn eich cynnwys i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith gymwys; ac rydych yn gwarantu ac yn cynrychioli bod yr holl hawliau moesol eraill yn eich cynnwys wedi cael eu hepgor i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol.

8.6     Gallwch newid eich cynnwys i’r graddau a ganiateir gan ddefnyddio’r swyddogaeth golygu ar gael ar ein gwefan.

8.7     Heb amharu ar ein hawliau eraill dan y telerau ac amodau, os byddwch yn torri unrhyw ddarpariaeth yn y telerau ac amodau mewn unrhyw ffordd, neu os ydym yn rhesymol yn amau ​​eich bod wedi torri amodau a thelerau hyn mewn unrhyw ffordd, efallai y byddwn yn dileu, neu peidio a chyhoeddi’r newid unrhyw un neu bob un o’ch eich cynnwys.

9. Eich cynnwys: rheolau

9.1     Rydych yn gwarantu ac yn cynrychioli y bydd eich cynnwys cydymffurfio a’r telerau a’r amodau hyn.

9.2     Ni ddylai eich cynnwys fod yn anghyfreithlon neu’n anghyfreithiol, ni ddylent amharu ar hawliau cyfreithiol unrhyw unigolyn, ac ni ddylai fod yn gallu arwain at gamau cyfreithiol yn erbyn unrhyw berson (ym mhob achos mewn unrhyw awdurdodaeth ac o dan unrhyw ddeddf berthnasol).

9.3     Mae eich cynnwys, a’r defnydd o eich cynnwys gennym ni yn unol a’r telerau a’r amodau hyn, ni ddylai:

(a)      fod yn enllibus neu’n faleisus ffug;

(b)      bod yn anllad neu anweddus;

(c)      torri unrhyw hawlfraint, hawl foesol, hawl cronfa ddata, hawl nod masnach , hawl dylunio, hawl wrth fynd heibio, neul hawl eiddo arall ddeallusol;

(ch)    torri unrhyw hawl i hyder, hawl i breifatrwydd neu hawl o dan ddeddfwriaeth diogelu data;

(d)      yn gyfystyr cyngor esgeulus neu gynnwys unrhyw ddatganiad esgeulus;

(dd)    yn gyfystyr a anogaeth i gyflawni trosedd [, cyfarwyddiadau ar gyfer y comisiwn o drosedd neu hybu gweithgareddau troseddol];

(e)      bod yn dirmygu’r unrhyw lys, neu sy’n torri unrhyw orchymyn llys;

(f)      yn gweithredu’n groes casineb hiliol neu grefyddol neu ddeddfwriaeth gwahaniaethu ar sail;

(ff)     bod yn gableddus;

(g)      yn cyflawni tor-deddfwriaeth cyfrinachau swyddogol;

(ng)    yn torri unrhyw rwymedigaeth gytundebol sy’n ddyledus i unrhyw berson;

(h)      yn dangos trais [, mewn modd eglur, graffeg neu modd alw-amdano;

(i)       yn pornograffig, anllad, awgrymog neu’n rhywiol;

(l)       bod yn anwir, ffug, anghywir neu gamarweiniol;

(ll)      yn cynnwys neu yn dal unrhyw gyfarwyddiadau, cyngor neu wybodaeth arall a all gael eu gweithredu arnynt a allai, os gweithredir arnynt, achosi salwch, anaf neu farwolaeth, neu unrhyw golled neu ddifrod arall;

(m)     yn gyfystyr spam;

(n)      fod yn dramgwyddus, yn dwyllodrus, yn fygythiol, yn ddifrïol, aflonyddu, gwrth-gymdeithasol, fygythiol, atgas, yn camwahaniaethu neu’n ymfflamychol; neu

(o)      yn achosi blinder, anghyfleustra neu bryder diangen i unrhyw berson.

10. Gwarantau cyfyngedig

10.1    Nid ydym yn gwarantu nac yn honni:

(a)      gyflawnrwydd neu gywirdeb y wybodaeth a gyhoeddir ar ein gwefan;

(b)      bod y deunydd ar y wefan yn gyfoes; neu

(c)      y bydd y wefan neu unrhyw wasanaeth ar y wefan yn parhau i fod ar gael.

10.2    Rydym yn cadw’r hawl i derfynu neu newid unrhyw un neu bob un o’n gwasanaethau gwefan, ac i roi’r gorau i gyhoeddi ein gwefan, ar unrhyw adeg yn ôl ein disgresiwn heb rybudd nac esboniad; ac eithrio i’r graddau bod y telerau ac amodau yn darparu’n bendant fel arall, ni fydd gennych hawl i unrhyw iawndal neu daliad arall ar y terfynu neu newid unrhyw wasanaethau y wefan, neu os byddwn yn rhoi’r gorau i gyhoeddi y wefan.

10.3    I’r graddau eithaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol ac yn amodol ar Adran 11.1, rydym yn eithrio pob sylw a gwarant sy’n ymwneud a phwnc y telerau ac amodau hyn, ein gwefan a defnyddio ein gwefan.

11. Cyfyngiadau a gwaharddiadau o atebolrwydd

11.1    Ni fydd dim yn y telerau ac amodau yn:

(a)      yn cyfyngu neu eithrio unrhyw atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i esgeulustod;

(b)      cyfyngu neu eithrio unrhyw atebolrwydd am dwyll neu gamliwio twyllodrus;

(c)      cyfyngu ar unrhyw atebolrwydd mewn unrhyw ffordd nad ganiateir dan y gyfraith berthnasol; neu

(ch)    cynnwys unrhyw rwymedigaethau nad ydynt efallai yn cael eu heithrio dan y gyfraith berthnasol.

11.2    Mae’r cyfyngiadau a gwaharddiadau o atebolrwydd a nodir yn y Adran 11 ac mewn mannau eraill yn y telerau ac amodau hyn:

(a)      yn ddarostyngedig i Adran 11.1; ac

(b)      yn llywodraethu holl rwymedigaethau sy’n codi o dan y telerau ac amodau hyn neu sy’n ymwneud a’r pwnc y telerau ac amodau, gan gynnwys rhwymedigaethau sy’n codi mewn contract, mewn camwedd (gan gynnwys esgeulustod) ac ar gyfer torri dyletswydd statudol.

11.3    I’r graddau y mae ein gwefan a’r wybodaeth a’r gwasanaethau ar ein gwefan yn rhad ac am ddim, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath.

11.4    Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golledion sy’n deillio o unrhyw ddigwyddiad neu ddigwyddiadau y tu hwnt i’n rheolaeth resymol.

11.5    Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golledion busnes, gan gynnwys (heb gyfyngiad) colli neu ddifrod i elw, incwm, refeniw, defnyddio, cynhyrchu, arbedion disgwyliedig, busnes, contractau, cyfleoedd masnachol neu ewyllys da.

11.6    Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golled neu lygru unrhyw ddata, cronfa ddata neu feddalwedd.

11.7    Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol.

11.8    Rydych yn derbyn bod gennym ddiddordeb yn cyfyngu ar atebolrwydd personol o’n swyddogion a gweithwyr a, gan ystyried y budd hwnnw, rydych yn cydnabod ein bod yn endid atebolrwydd cyfyngedig; ydych yn cytuno na fyddwch yn dod ag unrhyw hawliad yn bersonol yn erbyn ein swyddogion neu weithwyr mewn perthynas ag unrhyw golledion ydych yn dioddef mewn cysylltiad a’r wefan neu y telerau ac amodau (ni fydd hyn, wrth gwrs,yn cyfyngu neu eithrio atebolrwydd yr endid atebolrwydd cyfyngedig ei hun ar gyfer gweithredoedd a hepgoriadau o’n swyddogion a gweithwyr).

12. Torri amodau a’r telerau hyn

12.1    Heb amharu ar ein hawliau eraill dan y telerau ac amodau, os byddwch yn torri’r amodau a’r telerau hyn mewn unrhyw ffordd, neu os ydym yn rhesymol yn amau ​​eich bod wedi torri amodau a thelerau hyn mewn unrhyw ffordd, mae’n bosibl y byddwn:

(a)      anfon un neu fwy o rybuddion ffurfiol chi;

(b)      atal eich mynediad i’n gwefan dros dro;

(c)      eich gwahardd yn barhaol rhag cael mynediad ar ein gwefan;

(ch) blocio cyfrifiaduron sy’n defnyddio eich cyfeiriad IP rhag cael mynediad ar ein gwefan;

(d)      gysylltu ag unrhyw un neu bob un o’ch ddarparwyr gwasanaeth rhyngrwyd a gofyn iddynt eich rhwystro rhag mynediad i’n gwefan;

(dd)    dechrau camau cyfreithiol yn eich erbyn un ai am dorri contract neu fel arall; a / neu

(e)      atal neu ddileu eich cyfrif ar ein gwefan.

12.2    Pan fyddwn yn atal neu wahardd neu rwystro eich mynediad at ein gwefan neu ran o’n gwefan, rhaid i chi beidio a chymryd unrhyw gamau i osgoi ataliad o’r fath neu waharddiad neu flocio (gan gynnwys heb gyfyngiad greu a / neu ddefnyddio cyfrif gwahanol).

13. Amrywio

13.1    Gallwn ddiwygio’r amodau a’r telerau hyn o bryd i’w gilydd.

13.2    Mae’r telerau ac amodau diwygiedig yn berthnasol i’r defnydd a wneir o’n gwefan o ddyddiad eu cyhoeddi ar y wefan, ac rydych drwy hyn yn ildio unrhyw hawl a all i chi gael gwybod am, neu i gydsynio i, ddiwygiadau o’r telerau ac amodau . / Byddwn yn rhoi rhybudd ysgrifenedig o unrhyw ddiwygiad o’r telerau ac amodau hyn, a’r telerau ac amodau diwygiedig a fydd yn gymwys i ddefnyddio ein gwefan o’r dyddiad y byddwn yn rhoi hysbysiad o’r fath i chi chi; os nad ydych yn cytuno i’r telerau ac amodau diwygiedig, rhaid i chi roi’r gorau i ddefnyddio ein gwefan.

13.3    Os ydych wedi rhoi eich cytundeb penodol i’r telerau a’r amodau hyn, byddwn yn gofyn am eich caniatad penodol i unrhyw ddiwygiad o’r amodau a thelerau hyn; ac os nad ydych yn rhoi eich cytundeb pendant ar y telerau a’r amodau diwygiedig fewn y cyfryw gyfnod mae’n bosibl y byddwn yn nodi, byddwn yn analluogi neu ddileu eich cyfrif ar y wefan, a rhaid i chi roi’r gorau i ddefnyddio’r wefan.

14. Aseiniad

14.1    Rydych yn cytuno y gallwn aseinio, trosglwyddo, is-gontractio neu fel arall ddelio a’n hawliau a / neu rwymedigaethau o dan y telerau a’r amodau.

14.2    Ni allwch heb ein caniatad ysgrifenedig aseinio, trosglwyddo, is-gontract neu fel arall ddelio ag unrhyw rai o’ch hawliau a / neu rwymedigaethau o dan y telerau a’r amodau.

15. Toradwyedd

15.1    Os bydd darpariaeth o’r amodau a thelerau hyn yn cael ei bennu gan unrhyw lys neu awdurdod cymwys arall yn anghyfreithlon a / neu’n anorfodadwy, bydd y darpariaethau eraill yn parhau mewn grym.

15.2    Os fydd unrhyw ddarpariaeth anghyfreithlon a / neu’n anorfodadwy o’r telerau ac amodau hyn yn gyfreithlon neu’n orfodadwy pe bai rhan ohono yn cael eu ddileu, bydd y rhan yna yn cael ei ystyried i gael ei dileu, a bydd gweddill y ddarpariaeth yn parhau mewn grym.

16. Hawliau trydydd parti

16.1    Mae’r telerau ac amodau hyn ar gyfer ein budd ac eich budd, ac nid yn fwriadu fod o fudd neu fod yn orfodadwy gan unrhyw drydydd parti.

16.2    Mae arfer hawliau partion o dan y telerau ddim yn amodol ar gydsyniad unrhyw drydydd parti.

17. Cytundeb cyflawn

17.1    Yn amodol ar Adran 11.1, mae y telerau a’r amodau, ynghyd a [a’n preifatrwydd a polisi cwcis ], yn ffurfio’r cytundeb cyfan rhyngddoch chi a ni mewn perthynas a’ch defnydd o’n gwefan ac yn disodli pob cytundeb blaenorol rhyngddoch chi a ni mewn perthynas a’ch defnyddio ein gwefan.

18. Y gyfraith ac awdurdodaeth

18.1    Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu a’i dehongli yn unol a chyfraith Lloegr.

18.2    Bydd unrhyw anghydfod sy’n ymwneud a’r telerau ac amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.

19. Ein manylion

19.1    Mae’r wefan hon yn eiddo ac a weithredir gan Gyngor Gwynedd.

19.2    Gallwch gysylltu a ni drwy ddefnyddio ein ffurflen gyswllt gwefan, neu drwy e-bost at post@prynunlleolgwynedd.co.uk.