Mae ffair grefftau am oes, nid yn unig ar gyfer y Nadolig!

Hwyl yr Wyl Pwllheli 2016 - Prynu'n Lleol Gwynedd

Hwyl yr Wyl Pwllheli 2016

Fel mae tymor grefftau yn taro Gwynedd gyda grym llawn, mae ein meistres gwe yn meddwl eu bod yn ffordd wych i fedru siopa’n lleol gydol y flwyddyn – nid yn unig adeg y Nadolig…

Esgob annwyl – ydi yn ‘dymor’ ffair grefftau eto? Mae’n dod o gwmpas mor gyflym, yn tydi? Un funud yr ydych yn agor llond sach o gardiau Ffolant a’r nesaf rydych yn gwirio calendr ffair grefftau Prynu’n Lleol Gwynedd i weld faint o ffeiriau gallwch ffitio i mewn cyn y Nadolig.

I mi, mae hwn yn gyfnod hollbwysig o’r flwyddyn. Fel crefftwr mae gennyf stondinau mewn ffeiriau crefft trwy gydol y flwyddyn, ond adeg y Nadolig mae’r gweithgaredd yn cynyddu at y pwynt lle mae’n dod bron yn obsesiwn; nid yn unig ydw i’n treulio’r rhan fwyaf o benwythnosau mewn ffeiriau crefft, ond yn aml yn gwneud rhai gyda’r hwyr mewn ysgolion hefyd. A rhywsut mae’n rhaid i mi hefyd ddod o hyd i amser i wneud y pethau dwi’n werthu, yn ogystal a gwneud fy ‘ngwaith bob dydd’. Ac am y gwaith tŷ… beth yw hwnw, yn union?

Wrth adeiladu’r calendr ffair grefftau yr oedd yn ymddangos i mi fod yna fwy o ffeiriau yng Ngwynedd y flwyddyn hon nag erioed – neu efallai ei fod ddim ond mater o ganfyddiad! Mae’n ymddangos bod llawer mwy o ffeiriau ysgol a digwyddiadau siopa hwyr nag arfer, yn ogystal â’r ‘rhai mawr’ blynyddol fel Portmeirion, Glynllifon a Hwyl yr Wyl Pwllheli.

Mae’r syniad gennyf y buasem i gyd yn elwa o siopa mewn ffeiriau crefft gydol y flwyddyn, nid yn unig adeg y Nadolig.

Yn gwbl ar wahan i faint o hwyl mae’r digwyddiadau hyn yn tueddu i fod (fel arfer mae yna adloniant o ryw fath), mae y pethau y gallwch eu prynu mewn ffeiriau crefft yng Ngwynedd yn amrywiol ac yn rhyfeddol, ac yn aml iawn yn unigryw.

Ia, byddwch yn gweld llawer o bethau y gallwch eu prynu fel anrhegion, naill ai i chi neu i rywun arall. Ond mae llawer mwy i’w prynu ar wahan i anrhegion. Mae’r rhan fwyaf o ffeiriau crefft gyda  nifer dda o stondinau bwyd hefyd, yn gwerthu popeth o olewydd, cawsiau a selsig wedi eu gwneud a llaw i jamiau, bara crefft a diodydd feddwol. Mae’r rhan fwyaf o stondinau hyn gyda samplau y gallwch flasu cyn prynu, ac yn aml mae yna arddangosiadau coginio hefyd – felly mae diwrnod mewn ffair grefftau yn golygu cyfle i ddarganfod ffyrdd newydd i siopa’n lleol ar gyfer eich nwyddau ac yna eu coginio, yn ogystal a ffyrdd newydd i arddurno eich cartref neu brynu anrheg i rhywun arbennig.

A dyma ffaith fach a allai eich synnu: yn aml byddwch yn gweld enwau brand mawr mewn ffeiriau crefft, yn cael eu gwerthu gan berchnogion busnesau lleol. Dwy enghraifft dda o’r rhain yw ‘Usborne Book’ a ‘The Body Shop at Home’. Mae’r rhain yn ddau rhyddfreintiau sy’n galluogi pobl i ddechrau eu busnesau eu hunain yn gwerthu cynnyrch sydd eisoes a marchnad sefydledig – sy’n golygu er eich bod yn prynu cynhyrchion gyda enw enwog, mewn gwirionedd busnesau lleol sydd yn elwa.

Rheswm da arall i ymweld a ffeiriau crefft trwy gydol y flwyddyn yw faint o dda y maent yn ei wneud i gymunedau, ysgolion a sefydliadau lleol eraill. Gall stondinwyr dalu unrhyw beth o £5 i gannoedd o bunnoedd ar gyfer lle gwerthu mewn ffair grefftau, ac mewn llawer o achosion mae enillion yn mynd tuag at achos da o ryw fath. Enghraifft o hyn – ychydig wythnosau yn ôl, roedd gennyf stondin mewn ffair grefftau yn Nefyn a oedd yn cael eu gynnal i godi arian i elusen plant lleol. O fewn awr a hanner roeddwn wedi gwneud yn ôl fy ffi am y bwrdd bron 20 gwaith drosodd, ac roedd yr elusen £800 yn well allan.

Yn yr un modd, bydd y ffioedd bwrdd a godwyd yn Hwyl yr Wyl yn mynd tuag at ddigwyddiad flwyddyn nesaf. Eleni mae yna dren tir yn rhad ac am ddim, groto Siôn Corn a phob math o adloniant, i gyd wedi ei hariannu gyda  elw flwyddyn dwythaf. Mae Hwyl yr Wyl yn dod a mwy o bobl i’r dref, sy’n golygu fod llawer o siopau lleol yn elwa. Mae’r un peth yn wir am Nadolig Betws-y-Coed a digwyddiadau tebyg eraill. Mae wir yn sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill!

Felly, cymerwch olwg ar ein calendr ffeiriau crefft a dewis o leiaf un i ymweld yn ystod tymor y Nadolig. Dim ond mynd draw a dangos rhywfaint o gymorth – nid oes rhaid i chi brynu unrhyw beth, mae ond bod yna yn dangos i’r trefnwyr fod rheswm i wneud hynny eto y flwyddyn nesaf. Ac mae hynny yn rhywbeth y bydd llawer o bobl yng Ngwynedd yn elwa ohono, felly gallwch ei ystyried yn eich anrheg Nadolig chi i’r gymuned!

Save

Save

, , , ,

Dim sylwadau hyd yma.

Gadael Ymateb