Llwyddiannau busnes Gwynedd: Babi Pur

Babi Pur - Buy Local Gwynedd

O bacio archebion wrth fwrdd y gegin i lwyddiant byd-eang, mae Babi Pur yn fusnes Gwynedd llwyddiannus gyda’r gymuned leol wrth ei wraidd. Dyma beth mae prynu yn lleol yn olygu i gyd-berchennog Jolene Barton.

Yma yn Babi Pur rydym yn gwybod yn union pa mor bwysig yw prynu yn lleol a sut mae cefnogi busnesau lleol naill ai yn y siop neu ar-lein yn hanfodol i gadw’r economi lleol, a busnesau ynddo, i ffynnu.

Fe ddechreuon yn fach ac wedi tyfu i fod yn gwmni llwyddiannus, diolch i’r holl gefnogaeth a gawsom dros y blynyddoedd. Fel busnes lleol rydym yn gweithio’n galed iawn i sicrhau fod ein busnes yn manteisio ac yn helpu’r economi leol lle bynnag y bo’n bosibl, hyd yn oed fel mae’n busnes yn tyfu ac yn dosbarthu ledled y byd.

Am Babi Pur

Babi Pur logo - Buy Local GwyneddSefydlwyd Babi Pur yn 2007 gan fy ngŵr Peter a minnau, pan oedd ein dwy ferch yn fach iawn. Dechreuon i ffwrdd yn fach ac adeiladu yn raddol i fod yn manwerthwr blaenllaw’r DU mewn cynnyrch naturiol a ffynonellau moesegol ar gyfer plant a’u teuluoedd. Mae bob amser wedi bod yn bwysig i ni i ffynnhonnell cynnyrch moesegol a chynaliadwy sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd ac yn rhydd o docsinau cas; dyma’r egwyddorion rydym wedi adeiladu ein busnes arno a wedi cadw atynt hyd heddiw.

Rydym wedi gweithio mor galed i dyfu Babi Pur yn seiliedig ar naws moesegol a chynaliadwy, yn ogystal a rhoi gwasanaeth cwsmer da; ac rydym yn falch o fod wedi ennill nifer o wobrau am ein hymdrechion. Mae rhain yn cynnwys bod ar y rhestr fer o pump i’r rownd derfynol yng Ngwobrau Moesegol yr Observer, ac roedd yn anrhydedd i ennill aur ym mhob un o’r pedwar categori yng ngwobrau ‘Go Real Awards’ am fod y wefan mwyaf hawdd i’w ddefnyddio, amrywiaeth mwyaf eang o gewynnau brethyn, presenoldeb mwyaf cyfryngau cymdeithasol ac amrywiaeth mwyaf o gynhyrchion ‘eco-friendly’. Rydym hefyd wedi ennill gwobr ‘Let Toys be Toys Best Practice’ yn 2014, 2015 a 2016.

Mae Babi Pur wedi ei leoli yng Ngwynedd ac rydym mor falch o fod yn fusnes lleol yma; mae cefnogi ein heconomi lleol yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn ceisio gwneud hyn lle bo modd ym mha bynnag ffordd y gallwn.

Mae rhai ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yn cynnwys cyflogi pobl leol i weithio gyda ni. Oherwydd ein bod yn gweithio mor galed i gadw’r busnes i fynu i safon uchel mae gennym angen cynyddol am weithwyr. Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi deg aelod o staff, pob un ohonynt yn bobl leol; a thrwy wneud hyn, rydym yn helpu i gyfrannu at yr economi leol drwy gynnig cyfleoedd cyflogaeth o ansawdd a gwaith da i bobl leol yn ein hardal.

Oherwydd ein bod i gyd mor frwdfrydig am bwysigrwydd cefnogi ein busnesau lleol ac yn dewis prynu’n lleol, mae llawer o’r cyflogau fyddwn yn talu yn mynd yn ôl i fewn i’n heconomi hefyd.

Mae hefyd yn bwysig iawn i ni aros yn yr ardal leol. Mae wedi cael ei awgrymu yn y gorffennol mai fel busnes sy’n tyfu, dylem allanoli ein dosbarthu i warws ganolog yn Lloegr. Rydym yn credu ei bod yn bwysig cadw rheolaeth ar stoc ac anfon fel y gallwn gynnal ein lefel uchel o wasanaeth i gwsmeriaid. Rydym yn ymfalchio yn ein sefyllfa yma yng Ngwynedd a’r swyddi ydym wedi eu creu.

Fel trigolion yng Ngwynedd rydym hefyd yn cyfrannu at yr economi leol drwy ddefnyddio a gwneud y mwyaf o’r cyfleusterau lleol, busnesau a darparwyr gwasanaethau. Mae ein dwy ferch yn mynychu ysgolion lleol ac yn defnyddio cyfleusterau lleol fel y ganolfan hamdden a chlybiau ar ôl ysgol fel clwb hoci, ac rydym bob amser yn mynd i’r traethau lleol yn yr ardal; heb sôn am y gwahanol siopau bach a lleol rydym yn ddefnyddio yn rheolaidd.

Rydym wrth ein bodd gyda’n cwsmeriaid

Rydym yn gwerthfawrogi pob un o’n cwsmeriaid a bob amser yn hapus eu bod yn dewis siopa gyda ni. Fodd bynnag, mae gennym werthfawrogiad arbennig ar gyfer ein cwsmeriaid lleol, gan eu bod yn ein helpu ni fel busnes lleol mewn sawl ffordd.

Er fod ein siop yn seiliedig ar-lein, mae gennym warws lle rydym yn cadw ein stoc a pacio archebion cwsmeriaid, ac rydym yn cael ymweliad yn eithaf aml gan ein cwsmeriaid lleol sydd yn hoffi galw i mewn i ddweud helo a chael golwg o gwmpas. Rydym yn falch bod ein cwsmeriaid lleol yn dewis siopa gyda ni dros fusnesau eraill, nid yw yn unig yn ein helpu i aros mewn busnes, ond mae hefyd yn chwistrellu arian yn ôl i mewn i’n heconomi leol.

Mae ein cwsmeriaid lleol hefyd yn helpu i godi ein proffil drwy siarad amdanom ni a rhannu ein posts ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol amrywiol, sydd yn wych i’n helpu cael ein gweld o amgylch y byd. Maent hefyd yn argymell ni i’w ffrindiau ac yn ein gwahodd i ddigwyddiadau lleol.

Mae llawer o’n hincwm yn dod o werthiannau o bob cwr o’r DU, Ewrop a gwledydd eraill ledled y byd, ond mae hyn yn sicrhau bod gennym fwy i’w gynnig i’n cwsmeriaid lleol.

Rydym hefyd yn ceisio rhoi yn ôl i’n cymuned leol a chefnogi ein cwsmeriaid lleol drwy gynnig arddangosiadau cewynnau brethyn, sy’n eu helpu i ddeall cewynnau clwt yn well a sut i ofalu amdanynt a pha frand sy’n iawn ar eu cyfer; yn ogystal ag unrhyw gwestiynau eraill sydd ganddynt. Rydym hefyd yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd i gynnig pecyn cychwyn cewynnau yn rhad ac am ddim i deuluoedd yng Ngwynedd. Nid yn unig hyn, ond rydym yn gwneud yn siŵr fod ein staff wedi eu hyfforddi yn ffurfiol i roi cymorth a chyngor i rieni sydd am ddefnyddio wraps a sling i gario eu babanod.

Rydym wedi gweithio’n anhygoel o galed ers i ni sefydlu ein busnes i ehangu a’i wneud yn llwyddiannus, ac mor falch o bopeth yr ydym wedi ei gyflawni; rydym wedi dod yn bell iawn oddi wrth pacio archebion ar fwrdd y gegin a chadw ein stoc o dan y gwely! Rydym yn gobeithio ein bod yn dal i fynd ac yn parhau i dyfu; rydym yn caru yr hyn rydym yn ei wneud ac rydym yn caru y pethau yr ydym yn eu werthu, fel y mae ein cwsmeriaid. Rydym yn falch iawn o fod yn fusnes lleol yng Ngwynedd; rydym yn ceisio rhoi yn ôl i mewn i’n heconomi ac yn ymdrechu i helpu ein cymuned leol gymaint ag y gallwn, gan ein bod yn gwybod bod llwyddiant yn dechrau gyda chefnogaeth leol. Rydym am ein busnes a busnesau eraill nid yn unig i aros ar agor, ond i ffynnu.

Save

, ,

Dim sylwadau hyd yma.

Gadael Ymateb