Gwaith Llechi Inigo Jones: cefnogi crefftwyr lleol wedi ei chyflawni’r Nadolig hwn

Slate clock at Inigo Jones Slate Works, Groeslon - Prynu'n Lleol Gwynedd

Mae Gwaith Llechi Inigo Jones wedi bod yn cynhyrchu nwyddau llechi ers dros 150 o flynyddoedd. Ond oeddech chi’n gwybod eu bod hefyd yn cefnogi artistiaid Cymreig eraill? Gwnaethom anfon ein blogiwr yno i ymchwilio…

Yr oeddwn yn falch o glywed bod fy aseiniad diweddaraf yn daith i Gwaith Llechi Inigo Jones ar gyrion Groeslon, Caernarfon. Oherwydd ar ôl ymweld a’r siop ychydig o weithiau yn y gorffennol i brynu anrhegion a dangos i fy rhieni rhai o’r nwyddau llechi o ansawdd gorau yn Gogledd Cymru, nid oeddwn erioed wedi dysgu llawer am y busnes. Wel, roedd hyn i gyd am newid!

Roedd dau bwrpas i fy ymweliad. Yr oeddwn yn cyfwelu Sue, rheolwr y siop, ar gyfer erthygl oeddwn yn ysgrifennu ar gyfer blog cleient arall. Ond gan fod Prynu’n Lleol hefyd eisiau erthygl siopa gyda blas lleol, roedd hwn yn gyfle gwych i wneud y ddau.

Dysgais yn ystod fy ymweliad fod Gwaith Llechi Inigo Jones, a sefydlwyd yn 1861 a wnaeth yn wreiddiol ddarparu llechi ysgrifennu i ysgolion, yn gwneud llawer i gefnogi gwaith artistiaid a nid yn unig o’r ardal leol, ond ledled Cymru.

Dywedodd Sue wrthyf fod cyflenwyr lleol yn hanfodol i stoc y siop. Mae’r busnes yn awyddus iawn i gefnogi crefftwyr ac artistiaid lleol, ac mae Inigo Jones yn tueddu i bwyso mwy tuag at gynhyrchion gyda naws Celtaidd.

Mae llawer o’r cynhyrchion sydd ar gael yn Inigo Jones yn cael eu gwneud gan artistiaid a gwneuthurwyr Cymreig. Mae dewis gwych o brintiau, teganau, llyfrau Cymraeg, cardiau cyfarch, gemwaith a hyd yn oed eitemau mwy anarferol fel cardiau cyfarch a wnaed o faw defaid!

Mae amrywiaeth gwych o grochenwaith ar werth yn y siop sy’n cael eu gwneud gan wraig yng Nglynllifon, er enghraifft, ac mae yna siocled wedi eu wneud yn lleol hefyd. Mae’r gemwaith llechi yn arbennig o boblogaidd, gan fod pob darn yn unigryw (sef natur y llechi, wrth gwrs).

A does ddim angen dweud fod yna ddewis helaeth o eitemau gwirioneddol brydferth a wnaed o lechen, sydd yn cael eu creu ar y safle gan grefftwyr y cwmni.

Yr hyn yr oeddwn yn weld yn eithaf cyffrous, wrth fy mod yn grefftwr fy hun, oedd y ffaith y gall artistiaid argraffu eu dyluniadau ar lechi yn Inigo Jones i’w hailwerthu drwy eu sianelau gwerthu eu hunain (er enghraifft, ffeiriau crefft a siopau Etsy). Mae rhai darnau hyd yn oed yn cael eu gwerthu yn ystafell arddangos Inigo Jones eu hunain – mae rhai o’r clociau sydd ar werth yno ar hyn o bryd yn enghreifftiau da o hyn.

Wel, fe wnaeth hyn wneud i fi feddwl yn sicr! Mae fy mhen yn nawr yn llawn syniadau am bethau y gallwn i argraffu ar lechen; y cam nesaf, cael sgwrs iawn gyda Sue, gwneud rhywfaint o symiau, a dechrau dylunio!

Ffordd arall mae Inigo Jones yn annog gallu artistig yw trwy eu teithiau gweithdy, sydd yn hunan-dywys. Mae’r rhain yn dechrau gyda ffilm 10 munud am hanes llechi (a wnes wylio –  diddorol iawn), ac uchafbwyntiau taith eraill yn cynnwys cyfle i roi cynnig ar engrfu caligraffeg ar ddarn o lechen eich hun. Yn fy marn i, mae hyn yn argoeli’n dda iawn ar gyfer dyfodol celf a chrefft yng Nghymru, felly os oes gennych ddarpar arlunydd yn eich teulu, mae’n werth mynd a nhw ar y daith.

Does ond ychydig o wythnosau ar ôl tan y Nadolig, ac fel arfer rwy’n druenus o amharod. Fodd bynnag, rwyf wedi gwneud addewid mawr i mi fy hun eleni – sef i wneud cymaint o fy siopa Nadolig ac y bo modd gyda busnesau lleol. Mae gennyf dal un neu ddau o ffeiriau crefft i werthu cyn y diwrnod mawr, ac rwy’n eithaf hyderus y byddaf yn prynu yn rhain yn ogystal a gwerthu… ond byddaf hefyd yn sicr yn ymweld a Inigo Jones, ynghyd a busnesau lleol eraill sy’n gwerthu eitemau crefft.. Mae fy ysbryd Nadolig eleni wedi ei drwytho’n dda gyda ysbryd prynu’n lleol, rwy’n falch iawn o ddweud!

Cynhyrchion ar gael yn www.inigojones.co.uk ac yn ystafell arddangos Inigo Jones yn Groeslon, sydd ar agor bob dydd 9-5 gan gynnwys penwythnosau.

 

Save

, , , , , ,

Dim sylwadau hyd yma.

Gadael Ymateb