cwestiynau

Shopping at Lotti & Wren, Caernarfon - pink bicycle with bunting spelling out 'croeso' - Buy Local Gwynedd

Pa fath o berson sydd yn siopa yn lleol?

  • Rhai sydd am i’r economi leol ffynnu.
  • Rhai sydd am i bobol leol gael gyflogaeth da ac amodau gwaith teg.
  • Rhai sydd eisiau gwybod mwy am wraidd ac ansawdd y pethau maent yn eu prynu
  • Rhai sydd am weld ffermwyr lleol, cynhyrchwyr bwyd a chrefftwyr gael pris teg am y nwyddau maent yn eu cynhyrchu
  • Rhai sydd am ddewis gwell yn y nwyddau sydd ar gael i’w prynu, trwy ofyn i siopwyr stocio eitemau penodol

Yn gryno – pobl fel chi!

Onid yw siopa yn lleol yn ddrytach?

Ia, gall fod. Ond yn aml, mae mewn gwirionedd yn rhatach – ac yn fwy, mae’r bobol sy’n gwneud y cynhyrchion rydych yn brynu yn fwy tebygol o gael pris teg am y pethau mae’nt yn wneud yn lle gorfod cynnig ‘arbedion maint’ enfawr i’r cadwyni mawr.

Ceisiwch feddwl am y peth fel buddsoddiad. Mae economi lleol cryf yn golygu bod mwy o arian ar gael i gyflogi pobl leol. Os byddwch yn cael eich hun yn y sefyllfa gofidus o golli eich swydd, bydd economi leol gref yn ei gwneud yn fwy tebygol y byddech yn dod o hyd i swydd newydd yn haws.

Gofynnwch i chi eich hun y cwestiwn: a allaf fforddio gwario cwpwl o geiniogau ychwanegol ar rai o’r nwyddau fyddaf yn brynu yn rheolaidd, er mwyn helpu masnachwyr lleol aros mewn busnes, neu a fyddai’n well gen i arbed yr ychydig geiniogau ychwanegol fel bod cyfanddaliwyr archfarchnad di -wyneb mewn gwlad arall yn gyfoethocach?

A pha gymorth sydd ar gael i mi os wyf am gymryd rhan?

Gall rhywun o’r prosiect helpu:

  • eich cyfeirio at addewidion potiau ariannu,
  • eich rhoi mewn cysylltiad a phobl o’r un anian yn eich ardal a allai i chi gael budd o weithio gyda,
  • dangos i chi enghreifftiau o arferion gorau mewn meysydd eraill,
  • eich cyfeirio at gyfleoedd hyfforddi perthnasol,
  • siarad chi drwy’r amrywiol becynnau cymorth sydd ar gael ar y safle hwn

Bydd pob syniad yn unigryw i’ch ardal felly rydym yma i wrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud, ac yna ceisio rhoi cymaint o gefnogaeth ac arweiniad i chi er mwyn gwneud eich syniadau yn wirionedd.

Sut ydw i'n rhestru digwyddiad?

Defnyddiwch y ffurflen ‘ychwanegu digwyddiad‘ i roi gwybod i ni am eich digwyddiad, a byddwn yn ei lwytho i fyny ar y wefan i chi.

Sut ydw i'n cyflenwi erthygl neu stori newyddion ar gyfer y blog?

Cysylltwch a ni drwy anfon e-bost i post@prynunlleolgwynedd.co.uk. Sylwer y bydd unrhyw erthyglau a anfonwch atom yn cael ei gwirio a gellir eu golygu.

Mae cynlluniau eraill 'prynu'n lleol' mewn rhannau eraill o'r DU yn defnyddio cymhellion fel cardiau gwobrwyo ac arian cyfred lleol fel cymhelliant i siopa'n lleol. A yw y math hwn o gymhelliant yn mynd i ddigwydd yng Ngwynedd?

Ar hyn o bryd, nid yw rhywbeth ar y raddfa hon ar draws y Sir gyfan yn ymarferol … Mae Gwynedd yn sir fawr iawn yn ddaearyddol ac mae cymaint o wahanol fathau o bentrefi, trefi, dinasoedd, busnesau a chwsmeriaid, byddai’n anodd iawn i roi cynllun fel hyn gyda’i gilydd ar raddfa mor fawr. Nid oes cynllyn cerdyn teyrngarwch erioed wedi cael ei ddatblygu ar raddfa ledled y sir. Fodd bynnag, os oes unrhyw grwpiau gyda chynnyrch tebyg neu yn yr un ardal eisiau datblygu cynllun cymhelliant dan arweiniad y prosiect Prynu Lleol Gwynedd byddem yn fwy na pharod i’ch helpu a byddai’n gyffrous iawn i weld rhywbeth fel hyn yn cael ei dreialu yng Ngwynedd.

Mae canghenion o'r siopau cadwyn mawr yn cyflogi pobl leol hefyd - nid busnesau bach annibynnol lleol yn unig sy'n rhoi cyflogaeth. A yw'r arian yn aros yn lleol naill ffordd neu'r llall?

Mae prynu’n lleol yn meddwl pethau gwahanol i wahanol bobol; gall olygu cefnogi cynhyrchwyr lleol neu brynu o fusnesau annibynnol yn y gymuned lle rydym yn byw. I eraill, mae’n golygu cadw ein harian o fewn Gwynedd yn hytrach na mynd dros y ffin i’r sir nesaf fyddai’n golygu siopa yn y siopau cadwyn yn ein prif drefi a dinasoedd yn hytrach na theithio i Gonwy, Ynys Môn, Powys, Wrecsam neu hyd yn oed dros y ffin i Gaer, ac felly yn diogelu swyddi i bobl leol. Mae’r budd economaidd o siopa mewn siop annibynnol neu fusnes yn llawer mwy na siopa mewn siop gadwyn ‘lleol’, gan fod yr elw a wneir ar eich siopa yn aros yn y gymuned leol (h.y. perchennog y busnes a’r teulu) yn hytrach na diflannu i fewn i gyfrif banc mawr iawn gwmni aml-genedlaethol.

Pwy yw'r tîm y tu ôl Prynu'n Lleol Gwynedd?

Mae prosiect Prynu Lleol Gwynedd wedi cael ei ddatblygu gan Gyngor Gwynedd fel un o’i brosiectau blaenorol drost y tair blynedd nesaf. Cafodd ei nodi fel blaenoriaeth oherwydd gydnabyddiaeth fod Cyngor Gwynedd yn awyddus i gryfhau ei chystylliadau a’r gymuned fusnes, ac er mwyn i’r busnesau Gwynedd i ffynnu a llwyddo roedd angen i rhywbeth gael ei wneud i sicrhau bod pobl Gwynedd yn cydnabod y pwysigrwydd o wario eu harian yn lleol er mwyn sicrhau economi gref a chadarn ar gyfer y dyfodol. Mae’r prosiect hefyd yn eistedd ochr yn ochr a nifer o ymgyrchoedd a phrosiectau cenedlaethol i annog prynu’n lleol.

Mae Cyngor Gwynedd yn cefnogi’r prosiect o’r cychwyn cyntaf, ac yn hyderus y bydd y sector busnes yn parhau gyda gwaith y cynllun yn y dyfodol.

Pa ddatblygiadau i'r wefan, a'r cynllun yn gyffredinol, sydd yn cael ei gynllunio ar gyfer y dyfodol?

Bydd y wefan yn cael ei diweddaru’n gyson gyda newyddion, digwyddiadau ac offer yn ymwneud a Prynu Lleol Gwynedd. Mae’r cynllun yn ei ddyddiau cynnar, a bydd y datblygiadau yn y dyfodol yn cael ei benderfynu yn bennaf gan y sector busnes a grwpiau gwirfoddol Gwynedd wrth iddynt ddatblygu a phrawf dyfeisgar, cyffrous a syniadau newydd am sut i newid arferion defnyddwyr a chael pawb siopa’n lleol!